• 16 Ekim 2021

TV Kanallarının Personel Yapıları

11 Ağu 2015

1-YAPIM YÖNETİM EKİBİ

Bir televizyon kuruluşunda çalışan personelden programların şekil ve içerik yönüyle ilgilenenlerine yapım yönetim ekibi denir. Başta yönetmen ve yapımcılar olmak üzere bu kişiler programın tasarlanmasından metin yazılmasına, dekor kurulumundan stüdyo seyircilerinin yönlendirilmesine kadar programın teknik olmayan işlerini yürütür. Bir televizyon kanalının yapım yönetim ekibini oluşturan görevliler şunlardır:

Program Yapımcısı
Yapımın oluşturulmasında tüm çalışmaları idare eden ve gerekli planlamaları yapan kişidir. Yabancı programların haklarını satın alarak Türkiye’de uygular. Programla ilgili fikirleri bulur. Yapımın bütçesini belirler ve gereken mali imkânları ve malzemeleri temin eder. Yapım ekibini belirleyerek idare eder. Yazar ile program metni üzerinde çalışır. Yapıma ilişkin tüm yazışmaları sağlar. Gerekirse canlı yayınlarda yönetmene yardımcı olur. Bant yayınlarda da yönetmenle birlikte çalışmasında yarar vardır.

Program Yönetmeni
Bir programın hazırlanmasından izleyiciye sunulmasına kadar geçen evrelerden tümüyle sorumlu olan kişidir. Görüntü ve ses malzemesini plana uygun olarak naklen, canlı, banttan ya da film şeklinde yayınlamak üzere programı, program ekibini ve programa katılanları yönetir. Teknik bir ortamdan sanatsal niteliği olan bir ürün oluşturması gerekir. Bu sebeple yapımın öğeleri ve tekniği ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Televizyon programcılığı bir ekip çalışması olduğundan, ekibi iyi idare etmeli ve motive etmelidir. Ekiptekilerin uyum içinde çalışmalarını sağlamalı, görüş ve tavsiyelerini dinlemelidir.

Bunların dışında; yönetmen yardımcısı, yapım sorumlusu yardımcısı ve prodüksiyon amiri gibi personellerde bulunur.

2-TEKNİK PERSONEL

TV yapımlarında gerekli cihazları kullanan, bilgisayarla tasarım/üretim yapan veya teknik cihazlarının kontrol ve bakımını yapan çalışanlar bu sınıfa girerler.

Teknik Yönetmen
Yapımdan teknik açıdan sorumlu olan personeldir. Programın yaratılması aşamasında kontrol masasında oturan ve yönetmenin verdiği direktifler doğrultusunda teknik masayı kumanda eden kişidir. Yayın için gereken teknik araç gereçleri temin etmek de onun görevidir. Bu araç gereçleri hazır hale getirir. Teknik personelden de sorumludur ve onları yönetir.

Kameraman
Çekimden önce kameranın hazırlıklarını yapan, iç ve dış çekimler sırasında kameraları kullanan kişidir. Kamerayı çalıştırır, kamera hareketlerini gerçekleştirir. Stüdyo kameramanları çektiği görüntüleri kablolarla rejiye iletir. Stüdyo kameralarının birçok ayarları rejide yapılır. Dış çekimde ise kameraman, kameranın bütün ayarlarını tek başına yapar ve çektiği görüntüleri kasede kaydeder. Kameranın arızalanması halinde ilk müdahaleyi yapar veya yaptırır. Yönetmenle işbirliği halinde çalışır ve genellikle onun direktiflerini uygular. Yönetmenin verdiği talimatlara uygun şekilde en iyi çekimleri elde etmekten sorumludur.

Sesçi
Yapımın sesle ilgili bölümünden sorumludur. Seslerin alınması için gereken donanımı hazırlar, ses cihazlarını kontrol eder ve sesleri alır. Mikrofonların ayarlanmasından özel ses düzenlemelerine kadar sesle ilgili tüm teknik işlemlerin sorumlusudur. Yapım için gerekli tüm ses düzenlemelerini gerçekleştirir. Ses miks masasını kullanır. Stüdyo ses düzenini ayarlar. Sunucu ve konuklara gerekli mikrofonları takar. Yönetmenle iletişim ve işbirliği halinde görevini yapması gerekir.

Işıkçı
Programların provaları, iç ve dış çekimleri için gerekli aydınlatma sistemini sağlayan, donanımı kuran kişidir. Hangi çekim için hangi ışık kaynaklarının kullanılması gerektiğini, bunların ne şekilde yerleştirileceğini bilir ve uygular. Işığın nasıl etkiler yarattığına dair teknik bilgiye ve psikoloji bilgisine sahip olması gerekir. Işık sopasıyla stüdyo ışıklarının açılıp kapatılmasını, yönünün ve şiddetinin değiştirilmesini gerçekleştirir. Işık konsolları ve ışık kontrol masasında ışıkların diğer ayarlamalarını yapar.

Kurgucu
Senaryoya uygun olarak yapılmış çekimleri bir araya getirerek bitmiş bir program oluşturan elemandır. Program için çekilmiş olan değişik görüntüleri birleştirir, istenmeyen görüntüleri çıkartır, özel efekt yaratacak şekilde çekimleri bir araya getirir. Çekimler program için ayrılan süreyi aşıyorsa, çekimleri eleme işlemini yapar. Yönetmenle işbirliği halinde ve onun verdiği direktifler doğrultusunda çalışır. Kurgu işlemini yönetmenin istediği şekilde gerçekleştirir.

Resim Seçici
Resim seçme masasını kullanan kişidir. Monitörlere yansıyan farklı görüntülerden birini, yönetmenin isteğine göre seçerek yayına verir ya da banda kaydını yapar. Yönetmenle işbirliği ve iletişim halinde çalışmak zorundadır. Farklı kamera görüntülerini seçerken kararma, bindirme, zincirleme ve diğer efektler vasıtasıyla görüntüleri estetik olarak bütünleştirir.

VTR Operatörü
VTR (Video Tape Recorder) cihazının kullanımından sorumlu olan elemandır. VTR cihazları, video kasetlerin oynatılması ve kaydedilmesini sağlar. Bu cihaz ile operatör, programı birden çok kamera ve resim seçme yöntemiyle kesintiye uğratmadan baştan sona kaydeder ya da sonradan kurgu ile birleştirilmesi için çekimlerin kaydını yapar. Canlı yayınlarda banttan eklenecek görüntüleri hazırlar ve sırası geldiğinde yayına aktarır.

KJ Operatörü
Alt yazı makinesi olarak da isimlendirilen karakter jeneratörünü kullanan kişidir. Daktilo makinesi gibi kullanılan klavye vasıtasıyla yazılar ve grafikler hazırlar, bunları yayına gönderir. KJ operatörünün kullandığı özel yazılımlar vardır, KJ operatörü tasarımları bu yazılımlarla hazırlar. Yayın sırasında geçen alt yazılar, sunucu ve konuk isimleri, telefon numaraları, KJ operatörü tarafından yayına gönderilir.

Yayın Yönetmeni
Ana kumanda odasında çalışır. TV kanalının tüm programlarını, reklam ve tanıtımlarını önceden belirlenmiş akış planına uyarak yayınlatır.

Ana Kumanda Sorumlusu
Ana kumanda odasının sorumluluğunu üstlenen kişidir. Burayı kumanda eder. Tüm yayınların görüntü, ses ve diğer teknik özellikleri açısından son denetimini yapar. Stüdyolardan gelen görüntüleri ve banttan programların kasetlerini, reklam ve tanıtımları yayına aktarır.

3- İDARİ PERSONEL

Genel Müdür
Başında bulunduğu televizyon kanalının en üst düzey yetkilisidir. Yönetim kurulunun başkanıdır. Tüm müdürlüklerden sorumludur. Kanalın yayın politikası doğrultusunda, birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. ”Genel Yayın Yönetmeni” olarak da adlandırılır.

Yönetim Kurulu
Televizyon kanalının en yüksek karar ve yönetim organıdır. Kurulun üyeleri, genel müdür başkanlığında kanalın mali, sosyal ve yayın politikasının gerektirdiği temel ilke ve hedefleri belirler ve bunlarla ilgili karar alırlar.

Programlar Müdürü
Televizyon programlarının bağlı müdürlüklere hazırlatılmasından ve bu müdürlükler tarafından yayınlanmasından sorumludur. Haber ve haber programları ile reklamların yayınlanmasını sağlar. Yayın yönetim hizmetlerinin aksaksız sürdürülmesi için önlem alır ve denetim yapar. Anons birliğini ve yayında estetik bütünlüğünü sağlar. Programlarla ilgili altyapı ihtiyaçlarını tespit ettirir ve bunların gerçekleştirilmesi için ilgili birimleri görevlendirir. Spikerleri, diksiyon ve yayın politikası bakımından denetler ve yönlendirir. Programlar müdürünün altındaki müdürlüklerin sayısı, kurumun büyüklüğüne göre değişir. Program müdürünün altında spor, eğitim, dini programlar, kültür, stüdyo programları, drama, belgesel vb. müdürleri yer alabilir.

Dış Yapımlar Müdürü
Televizyon kanalının kendi bünyesi dışında ihtiyaç duyduğu yapımları, bir dış prodüksiyon şirketinden temin etmesinden sorumlu olan kişidir. Sipariş verilen dış yapımla ilgili maliyet tespiti yaptırır, sponsor bulmak için reklam dairesiyle işbirliği halinde çalışır.

Muhasebe Müdürü
Televizyon kanalında çalışan personelin ve kanalın tüm mali harcamalarını, girdi ve çıktılarını denetleyen kişidir. Programlarla ilgili mali bütçeyi tasarlar. Personelin maaş ödemelerini düzenleyip, bankalara gereken ödeme talimatlarını verir.

Reklam Müdürü
Televizyon kanalında gösterilecek tüm reklamların anlaşmalarının yapılmasından ve yayınlanmasından sorumludur. Kanala, reklamlarla ilgili yapılan müracaatları inceler ve değerlendirir. Reklam materyallerinin süre tespitlerini yapar. Son kontrollerini gerçekleştirerek yayına hazır hale getirir ve gerekli ünitelere gönderir. Reklamların liste fiyatlarını belirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü
Kanalın prestijini ve tanıtımını sağlamaya yönelik kültürel ve sosyal ilişkileri, kanal vizyonuna uygun şekilde düzenler. Basının ve kamuoyunun kanal faaliyetleri ve televizyon yayınları konusundaki dilek, görüş ve önerilerini izler. Basına kanal ve faaliyetleri hakkında açıklama yapar. Kanalı tanıtıcı nitelikte flama, broşür, plaket, hediyelik eşya, vb. hazırlanmasını sağlar.

KAYNAKÇA:

CERECİ Sedat, Televizyonda Program Yapımı, Metropol Yayınları, İstanbul,2001.
GÖKÇE Gürol, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbul, 1997.
KAFALI Nadi, Televizyonda Kameramanlık, 1.Baskı, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000.
KARS Neşe, Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin, Derin Yayınları, İstanbul, 2003.

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO TELEVİZYON YAPIM VE YAYINCILIĞI, TELEVİZYON KANALININ PERSONEL YAPISI, ANKARA 2007