• 26 Ekim 2021

Medya Nedir?

23 Ara 2015

Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda medya kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan yapının bütününü ifade ettiği gibi bu iletişimin gerçekleştiği ortamın bizatihi kendisini de ifade etmektedir.

Gelişim süreci içerisinde kitle iletişim araçları öncelikle haber alma ihtiyacına binaen ortaya çıkmış olduğundan medyanın da genel olarak bu yönde şekillendiğinden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte özellikle belli alanlara yoğunlaşmış (edebiyat, sanat, spor, bilim-teknik gibi) dergilerin ortaya çıkması haberin yanında görsel veya sanatsal bilgilinin aktarılması açısından medya teriminin anlamsal alanını genişletmiştir. Buna bir de işitsel ve görsel iletişim araçlarının da eklenmesi neticesinde medyanın artık sadece bir haber alma vasıtasının ötesinde işlev görmesini sağlamıştır. Bugün için de medyanın yine haber verme/haber alma ekseninde geliştiği söylenebilirse de artık medya bir bilgi alışveriş ve eğlence alanı olma özelliğini de kazanmıştır.

Medyanın bu araçsal özelliğinin yanı sıra bir sektör olarak da kendine has bir varlık teşkil ettiğini belirtmek gerekir. Günümüz koşullarında medya özellikle reklam kanalıyla beslenen, kitleleri kanalize etme ve harekete geçirme açısından eşsiz bir imkana sahip, milyarlarca dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Dünya çapında ortaklıkları kontrol eden yüz milyarlarca dolarlık dev şirketlerden yerel gazete ve dergi kuruluşlarına kadar ticari her türlü kitle iletişim aracı işletim faaliyeti bu sektör içerisinde yer almakta ve bu sektör her geçen gün büyümektedir. Doğal olarak bu sektör kendi ekonomisini yaratmakta ve bir medya piyasasını oluşturmaktadır. Doğal olarak bu gün için medya sadece düşünsel bir faaliyetin çok ötesinde önemli bir ekonomik alana hükmeden etkin bir sektörel faaliyeti de kapsamaktadır. Daha basit bir ifade ile medya genel olarak iletişim araçlarını ifade etmenin yanında başlı başına ekonomik fonksiyon icra eden bir sektörün de adıdır.

Medyanın toplumsal yapının bütünselliğini koruma ve bilgi akışını hızlandırma gibi bir fonksiyon icra ettiği açıktır. Ancak bilgi akışındaki bu sürat beraberinde ciddi sorunları da getirmiştir. Bu gün salt medya alanında şahıslara ait bilgilerin ifşası ve hatta bunun bazen gerçeğe aykırı olması kişinin hayatını derinden etkilemekte bu da çok ciddi hukuki sonuçlara yol açtığını da belirtmek gerekir. Bu sorunlar özellikle medyanın varlık nedeni olarak iletişim özgürlüğü ile bu özgürlüğün kullanılması sırasında diğer kişi ve kurumların kişisel hak ve özgürlüklerinin ihlali arasındaki ince denge noktasından kaynaklanmaktadır.

Bu gün için artık medya kavramının içerisine toplumda iletişim araçlarını kullanma becerisine sahip herkes girebilmektedir. Gerçekten bu gün için medya sektörünün içerisinde yer almayan ve bu işte profesyonel olmayan normal vatandaşlar da çok basit bir şekilde internet siteleri açabilmekte, internetten yayın yapan radyolar oluşturabilmekte ve böylece kitle iletişimine dahil olabilmektedir. Bunun en doğal sonucu olarak da medya sektörünün alanı her geçen gün genişlemektedir.

Kaynak: http://www.medyahukuku.org/makale/medya-nedir/