• 26 Ekim 2021

Medya Hukuku Nedir?

22 Mar 2016

Medya hukuku kapsayıcı bir ifade olarak kitle iletişim araçları ile yayın yapılması faaliyeti ile bu faaliyetin icrasına aday kuruluşların yapısına ilişkin kuralların bütününe verilen isimdir. Bu açıdan medya hukuku medya kavramının içeriğine paralel olarak hem kitle haberleşme alanını hem de bu alanla iştigal eden sektöre ilişkin kural ve kurumları ihtiva etmektedir.

Medya hukuku interdisipliner bir alan olma niteliğine sahiptir. Zira medya hukukunda hem haber verme özgürlüğü, medya şirketlerinin idare ile ilişkisi ve medya yoluyla işlenen suçlar gibi niteliği itibariyle kamu hukukuna dahil kurallar hem de medya alanına has sözleşme ilişkileri, medya alanındaki eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu gibi özel hukuka dahil kurallar bir arada yer almaktadır.

Medya hukukunun içeriğini bu şekilde tespit ettikten sonra medya hukukuna has kural ve kurumların yapısına bakmak gerekir. Medya hukukundaki mevzuat da medya alanlarına göre çeşitlendiğinden buna ilişkin yapılan ayrımı buraya da uygulamak gerekir. Ancak öncelikle hukukun geneline hâkim olan medya hukuku açısından da uygulanacağını ifade etmemiz gerekecektir. Bu açıdan Anayasal ve iç hukuka dahil edilmiş uluslar arası mevzuat anlamında iletişim ve basın özgürlüğüne ilişkin tüm genel ilkeler medya hukuku açısından da geçerli olacaktır.

Görsel-işitsel medyada sorumluluk rejimi ve bu medya kuruluşlarının hukuki ve mali yapısı bizim hukukumuzda genel olarak 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kanunda ana hatları ile radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri, bu ilkeler çerçevesinde yayın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili idari denetimi yapacak olan Radyo Televizyon Üst Kurulu, bu kurulun yapısı ve işleyişi, radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları, radyo televizyon kuruluşlarına yayın ve frekans bandı tahsisi, yayınların düzenlenmesi, reklam yayınlama kuralları, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar, bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir. TRT radyo ve televizyonları da yayın açısından aynı kurallara tabi olmakla birlikte TRT’nin kuruluşu, yapısı ve işleyişi 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunların uygulanması açısından ise çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel nitelik taşımakla birlikte medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları  genel nitelikte olduklarından bunlar da  Görsel-işitsel medya açısından uygulanabileceklerdir.

Yazılı medya’ya ilişkin kurallar 5187 sayılı Basın Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunda basın özgürlüğü, yayınlarda bulunması gereken zorunlu bilgiler, yayın beyannamesine ilişkin kurallar, yayınlardan kimlerin sorumlu olacakları, düzeltme ve cevap hakkı, basın yoluyla işlenen suçlardaki bazı usul kuralları ve özellikle süreli yayınlara el konulması hususları düzenlenmiştir. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel nitelik taşımakla birlikte medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları  genel nitelikte olduklarından bunlar da  Görsel-işitsel medya açısından olduğu gibi Yazılı medya  için de uygulanabileceklerdir.

İnternet medyası bu açıdan oldukça karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bunun nedeni biraz da internet medyasının sınırlarının tespitinin ve bu çerçevede kontrolünün zorluğundan kaynaklanmaktadır. İnternetin ülkemizde kullanılmaya başlamasının üzerinden yirmi yıla yakın bir süre geçmesinden sonra 2007 yılı içerisinde 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunda internet süjelerinin tanımlanması, bunların yükümlülük ve sorumlulukları, site içeriğine erişimin engellenmesi kararı,  düzeltme ve cevap hakkı hususları düzenlenmiştir. İnternet alanında başlıca başvuru kaynağı olmakla birlikte bu kanun uygulamasında medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları da uygulanacaktır.

http://www.medyahukuku.org/makale/medya-hukuku-nedir/