• 26 Ekim 2021

İletişim Olgusu

16 Ağu 2015

Bugünün dünyasında teknoloji hızla gelişmekte, toplum karmaşıklaşmakta ve insanların gereksinimleri çeşitlenmektedir. Ekonomik çabaların en önemli amacı, insanların iyi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan mal ve hizmetleri üretebilmektir. Nitekim işletme mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluş olarak tanımlanabilir. (…) İşletmecilik yönünden bir işletmenin değer ifade edebilmesi her şeyden önce bir örgüt olarak düzenli, verimli bir şekilde çalışabilmesi demektir (Tokat, 1990:159).  İnsanlar ve işletmeler iletişim sayesinde birbirleriyle etkileşim kurarlar. İkna etme, bilgilendirme, yönlendirme gibi konular hep iletişim sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle iletişim bireysel ve örgütsel anlamda vazgeçilmezdir. Şekilde karşılıklı etkileşim açısından iletişimin aşamaları gösterilmektedir.

Kurumlar interneti; yeni geliştirdikleri ya da ürettikleri ürün ve hizmetlerinin duyurulması, hizmetlerle ilgili bilgi vermek, farklılıklarını ortaya koyarak kıyaslama yapmak, aracılar olmadan ürün satışı, başarıların duyurulması vb. amaçlarla kullanmaktadır.

İnsan gündelik yaşamında diğer insan(lar)la, kurumlarla, kuruluşlarla, gruplarla veya kendisiyle iletişim kurar. Sessizliği ve yalnızlığı seçen insan, vücut diliyle, çevresine mesaj iletmeye çalışır; başka bir deyişle insanlar sessiz kaldığı zamanlarda bile aslında kendisiyle iletişim kurmaktadır. Kendisiyle iletişim kurduğu zaman duygu ve düşüncelerini değerlendirir, etkileşim içine girer, kendine mesaj gönderir, onları yorumlar ve geri bildirimde bulunarak inanç tutum ve davranışlarında değişikliğe gider. Bu durum, insanın iletişim kurmadan edemeyeceğini gösterir (Yılmaz ve Tutar, 2012:19). Sosyal medyayı yaygınlaştıran nedenlerden birisi de budur. İletişimin bu vazgeçilmezlik özelliği örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi açısından da bir zorunluluktur.

Dünyanın çok farklı coğrafi alanlarında benzer ilgi alanları ve amaçlar etrafında toplanan insanlar, kendi özgürlük alanları ve insiyatifleri kapsamında oluşturdukları farklı sosyal medya araçları üzerinden fikirlerini paylaşabilmekte, kamuoyu oluşturabilmekte ve ortak hareket edebilmektedirler. Bu noktada sosyal ağ siteleri, bloglar, wiki’ler, içerik paylaşım siteleri gibi sosyal medyanın etkin araçları iletişim sürecini hızlandıran ve güçlendiren yapıları ile dikkat çekmektedirler (Çakır, 2012:103).

Kaynakça:

Bat, M., (2012), “Dijital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik  Kurumsal İletişime Etkisi”, Doktora Tezi, Ege Ünv, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla  İlişkiler Ana Bilim Dalı, İzmir

Çakır Yeygel, S.,  (2014), Marka  Toplulukları: Markaların  Sanal  Ortamdaki  Etkileşim Alanları, Yeni Medya Pratikler Olanaklar, Umuttepe Yayınları, Kocaeli

Tokat, B., (1990),  Kooperatiflerde  İletişim ve  Önemi,  Kurgu Dergisi, Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi, Sayı:8

Yılmaz, K. ve Tutar, H., (2012),   İletişim  Genel  ve  Örgütsel Boyutuyla, Seçkin Yayıncılık, İstanbul